Psychotherapie

Psychotherapie is samen met een psychotherapeut werken aan jezelf.

Werken om te verwerken. Werken, zoeken en graven, om zelfkennis te verrijken. Werken om contact te krijgen met, en betekenis te geven aan wat je van binnen voelt. Zoeken naar het innerlijke kompas, een kompas dat iedereen heeft.

Dit werk kan moeilijk en zwaar en zijn. Maar het is ook opwindend in de zin van nieuwe ontdekkingen doen.

Het kan ook verheugend zijn als je geleidelijk aan merkt dat je meer kan dan je dacht. Het kan verdrietig en bevrijdend zijn als je afscheid neemt van dromen en verwachtingen die je hebben verlamd.

Het kan geestig zijn als we samen lachen om ons zelf als de wonderlijke wezens vol van tegenstellingen die we zijn. 

En het is samenwerken. Samen in gesprek met belangrijke anderen in je leven. En samen in gesprek en samenwerken met mij als uw psychotherapeut.

Voor wie?

U kunt snel bij mij terecht voor consultatie, supervisie en leertherapie.


Een aanmelding voor psychotherapie neem ik op het ogenblik niet aan, omdat ik, gezien mijn leeftijd, nog maar een beperkt aantal psychotherapieën wil doen.
U kunt wel bij mij terecht als u eerder enige tijd bij mij in psychotherapie bent geweest en u onze samenwerking weer wilt hervatten.

Coronavirus

Met genoeg afstand, schone handen en schoonmaken kunnen we verantwoord face-to-face werken. 

Wachttijd

De geschatte wachttijd voor supervisie en leertherapie is 2 weken.

16-04-24

Mijn GGZ-kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie PeP

Deze vorm van psychotherapie wordt ook cliëntgerichte-psychotherapie genoemd.

U wordt geholpen uw emoties, ervaringen, gedachten en gedrag een plaats te geven en/of te verwerken in een doorleefde samenhang met uw situatie en geschiedenis.

Mijn deskundigheid als psychotherapeut is dat ik u  kan helpen bij een diepgaand proces van voelen en betekenisgeving. De deskundigheid is nadrukkelijk niet dat ik beter zou weten dan u wat u voelt  of wilt of wat verstandig zou zijn om te doen en te laten. Integendeel, wat u voelt en denkt is waar het om gaat en hetgeen u zal helpen te ervaren hoe u zich kan en wilt ontwikkelen en en wat u wilt doen en laten.

Symptomen verdwijnen en/of verminderen hierdoor, en u gaat zichzelf meer kennen en uw mogelijkheden meer benutten.

Zie ook de website van de Vereniging voor Pesoonsgerichte Experiëntiële Pyschotherapie, VPeP, voor meer informatie. Deze vorm van psychotherapie is evidence-based effectief.  

Emotion Focused Therapy - EFT

Verwarrend is dat er drie soorten EFT zijn:

 • 1. Emotion Focused Therapy
 • 2. Emotionally Focused Therapy
 • 3. Emotional Freedom Techniques 

1 en 2 zijn grondig uitgewerkte en onderzochte vormen van PEP. 
1 is de EFT waarin ik mij heb gespecialiseerd.
Emotion Focused Therapy ziet emoties als de sturende krachten in het menselijk leven. De cliënt wordt geholpen emoties te voelen, te uiten, en betekenis te verstaan en te geven aan wat men voelt. Maladaptieve gevoelens veranderen hierdoor in adaptieve gevoelens. Zie voor toelichting: http://www.EFTin.nl
2 is vooral gericht op werken met stellen, en dit doe ik niet meer.
3 is een andere vorm van therapie, verwant aan EMDR, waar ik geen verstand van heb.

Waarmee kunt u bij mij terecht?

Tal van factoren kunnen de ontwikkeling van mensen verstoren. Hierdoor kunnen klachten of problemen ontstaan die gevoel, gedrag, studie, werk en relaties beïnvloeden. Aanleidingen om hiervoor psychotherapie te zoeken kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • een gevoel van vastzitten, niet verder komen
 • angst
 • somberheid
 • aanhoudend piekeren
 • problemen met werk
 • relatieproblemen met partners, kinderen, familieleden, collegae en/of vrienden
 • levensfase problemen
 • nare jeugdherinneringen
 • onverwerkte traumatische ervaringen
 • rouw
 • (vaak) ongelukkig zijn of zelden (nooit) gelukkig zijn
 • onzekerheid 

Psychotherapie kan moeilijk en zwaar werk zijn. Maar het is ook opwindend in de zin van vondsten, en verheugend als je merkt dat je meer kan dan je dacht.

Mijn opleiding en ervaring

In 1973 of 1974 deed ik mijn eerste psychotherapie en daarna had ik tot 1978 een kleine praktijk aan huis. Vanaf 1978 t/m 2016 heb ik fulltime gewerkt als psychotherapeut. Ik deed vooral individuele-, partner-relatie- en groepstherapie en soms gezinstherapie. In 2017 ben ik iets minder gaan werken en met gezinstherapie en partner-relatie-therapie gestopt. In 2014 was ik al gestopt met groepstherapie. Nu doe ik dus alleen individuele therapie. Vanaf ongeveer 1982 werk ik cliëntgericht (= persoonsgericht-experiëntiëel, PeP), waarbij ik aspecten van andere richtingen integreer.

In 1976 studeerde ik cum laude af in de klinische psychologie. Nadat ik met gedragstherapie was begonnen en me daarin niet thuis voelde, ben ik opgeleid, en heb ik gewerkt als cliëntgericht-psychotherapeut, gestalt-therapeut, systeemtherapeut (= relaties en gezinnen), groepstherapeut, en Emotion-Focused-psychotherapeut.

Vanaf 1983 t/m 2017 ben ik verbonden geweest aan Psychotherapeuten Team Bussum. Hier ben ik weggegaan om nog een paar jaar, op een wat lager pitje, thuis te werken. Met Prien Goederee en Loes Gijsen, twee collegae van Psychotherapeuten Team Bussum, werk ik nog steeds samen (overleg en achterwacht).
Naast mijn werk als psychotherapeut was ik vanaf eind jaren 1980 t/m 2020 bestuurlijk en in commissies werkzaam voor psychotherapie in de GGZ.

Ik ben getrouwd, vader van vier kinderen en opa van vijf kleinkinderen.


Combert Schöffer (1950)

Lidmaatschappen en Erkenningen

 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19025849525) 
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut (19025849516)
 • Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
 • VPeP-erkend supervisor, leertherapeut & opleider
 • NVP-erkend supervisor
 • VPeP-erkend-EFT-supervisor
 • EFT-psychotherapist & supervisor of the International Society for Emotion Focused Therapy
 • Ruim 25 jaar gevisiteerd lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) geweest, t/m 2020.
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Hoe gaat het in de praktijk

In enkele gesprekken wordt er met u geïnventariseerd waarvoor u komt, hoe uw leven is geweest en hoe u nu leeft. Deze eerste gesprekken zijn het begin van de psychotherapie, als u en ik vinden dat u aan het goede adres bent.

Deze gesprekken worden afgerond met een therapieplan. Dit plan zijn richtlijnen voor een zoektocht; richtlijnen die bijgesteld worden tijdens de therapie. Waar gaan we ons vooral op richten? Hoe gaat u in emotioneel opzicht met u zelf om? Hoe gaat u met u zelf en met anderen om?  Kunnen we schatten hoe lang u met psychotherapie bezig zult zijn? Welke doelen zouden wel en niet haalbaar kunnen blijken te zijn? Welke onderwerpen van vroeger of van uw huidige leven lijken inhoudelijk het belangrijkste voor u?

Psychotherapie

Steeds weer zal ik u helpen stil te staan bij uw gevoelens, achterliggende gedachten en associaties, en help ik u de betekenis – uw eigen betekenis, uw innerlijke kompas - van wat u voelt en denkt, te vinden en te onderzoeken.

Niet klachtgericht, de klacht als kompas

De werkwijze is persoonsgericht en niet klachtgericht. Als u klacht bijvoorbeeld is dat u blijft steken in somber zijn, is de therapie erop gericht deze somberheid van u zelf te doorvoelen en te verstaan. De therapie is er niet op gericht deze somberheid weg te werken. De somberheid zal wel verdwijnen en/of minder en/of beter hanteerbaar worden doordat u meer contact gaat maken met uw eigen behoeftes en remmingen, en daardoor op een natuurlijke wijze zichzelf verder kunt ontwikkelen met meer gevoelde keuzevrijheid. Dit is een proces waarbij een toenemend 'doorvoeld-inzicht' samen gaat met hoe u uw leven - gebeurtenissen van vroeger en nu - in het hier en nu ervaart en leidt. Een klacht verwijst naar uw innerlijke kompas van voelend weten.

Frequentie

Meestal vinden de psychotherapie-gesprekken eenmaal per week plaats. In overleg kan de frequentie gewijzigd worden.

Afsluiting en duur

Een therapie kan veel sneller gaan dan men aanvankelijk verwacht, maar ook aanzienlijk langer duren. De duur kan variëren van enkele weken tot enkele jaren. 

U bepaalt meestal zelf de duur van de psychotherapie, vanzelfsprekend bij voorkeur in onderling overleg. Afronden of doorgaan kan regelmatig aan bod komen.

Het beroep psychotherapeut

Er wordt gewerkt met de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Dit houdt onder andere in dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat met uw contact met mij te maken heeft. Mocht u klachten hebben over uw psychotherapie waar u met mij niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de NVP (klachtenregeling).

Psychotherapie mag alleen beoefend worden door geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. 

Mijn privacybeleid vindt u hier.

Geregistreerd betekent dat iemand is opgenomen in het overheidsregister ‘Beroepen voor Individuele Gezondheidszorg’ (het BIG register). Toegang tot dit register is voorbehouden aan hen die voldoen aan strenge opleidings- en herregistratie-eisen. Ik ben ingeschreven in dit register als klinisch psycholoog en als gezondheidszorgpsycholoog. Hiermee ben ik gebonden aan de regels vastgelegd in de WGBO, de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO).

Het is in de GGZ per 2017 voor psychotherapeuten wettelijk verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben. Het mijne kunt u hier vinden.

Soms kunnen we lachen om ons zelf, als de wonderlijke wezens vol van tegenstellingen die we zijn. Altijd weer diezelfde riedels waarmee we ons zelf klem zetten en die we moeten uitgraven.

Vergoede zorg

Vergoedingen psychotherapie door de zorgverzekeraar
Ik heb geen contract bij een verzekeraar. Dit betekent dat de kosten meestal niet geheel vergoed worden.
1. Restitutiepolis
Als u een een restitutiepolis heeft, worden soms wel alle kosten door de zorgverzekeraar vergoed.Dit staat in uw polis of kunt u bij uw verzekering navragen.
2. Basisverzekering (naturapolis)
Als u een naturapolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar 50-80% van de kosten. Het percentage staat in uw polis of kunt u navragen bij uw verzekering.
Op deze website vindt u een overzicht van wat zorgverzekeringen vergoeden.
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor psychotherapie.

U kunt ook alles zelf betalen. Een consult van 45' kost € 130,00. Bij meerdere consulten declareer ik maandelijks.

Afzeggen of niet komen op een afspraak

Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch. U kunt de voicemail inspreken. Ik breng niets in rekening als u afzegt. Het is vanzelfsprekend prettig als u dit zo tijdig mogelijk doet. 

PEP (= Cliëntgerichte-psychotherapie) doorgeven

Als supervisor en leertherapeut heb ik zowel ervaring met mensen die aan het begin van hun opleiding staan als met ervaren collegae.

Als supervisor vind ik het heel erg boeiend en leuk om aan collegae (i.o.) de diepgang en het enorme bereik van PEP/EFT proberen over te brengen. Het is in zekere zin een bedrieglijke vorm van psychotherapie doen. Het lijkt zo eenvoudig, een gewoon goed gesprek voeren waarbij je goed luistert, maar ik hoop duidelijk te kunnen maken hoe complex en vervullend het werkelijk is, en hoeveel oefenen, vallen en opstaan het kost om het in de vingers te krijgen (dat laatste geldt overigens ongetwijfeld voor alle vormen van psychotherapie). 

Leertherapie is het best als het zo veel mogelijk een gewone psychotherapie is. Daar leer je het meest van. Iemand die in leertherapie komt heeft meestal niet de lijdensdruk van iemand die als cliënt in psychotherapie komt. Dan moeten we soms zoeken naar waar het leven als moeilijk of pijnlijk ervaren wordt. Dit lijkt op de speurtocht bij een reguliere psychotherapie met iemand die er maar niet goed de vinger op kan leggen waar hij of zij last van heeft. Het zelf meemaken hoe, en hoezeer, je je kunt ontwikkelen met PEP is onmisbaar als je als PE-(psycho)therapeut wil gaan werken of al werkt. Je weet dan uit eigen ervaring de mogelijkheden die je iemand kan bieden.

Relevante erkenningen

 • VPeP-leertherapeut
 • VPeP-supervisor
 • NVP-supervisor
 • VPeP-EFT-supervisor
 • EFT- supervisor of the International Society for Emotion Focused Therapy

Kosten

Leertherapie: € 115 per sessie van 45’.

Supervisie: € 100 per sessie van 45’ en € 130 per sessie van 60'.

Wachttijd

De geschatte wachttijd voor supervisie en leertherapie is 2 weken.

16-04-24

Contact

Praktijk Schöffer

Dr. H.T. s’ Jacoblaan 44
3571 BN Utrecht

Registraties

BIG Register klinisch-psycholoog: 19025849525
BIG Register psychotherapeut:  19025849516
AGB Code Zorgverlener: 94003706
AGB Code Praktijk: 94063739
Kamer van Koophandel: 70762287 

Bereikbaarheid

E-mail: combert@praktijkschoffer.nl 
Telefoon: 06 142 86 421

Openbaar vervoer 

Mijn praktijk is aan huis, slechts vijf minuten lopen van Station Utrecht-Overvecht of van Buslijn 1 halte Mr. Tripkade.

Auto

Afhankelijk van waar u vandaan komt kan het de eerste keer even zoeken zijn vanwege veel éénrichtingsverkeer. Als u navigatie gebruikt vergis u dan niet met de Jacobstraat, die ligt in het Centrum. Het is de (Dr. H. T.) s’ Jacoblaan. Er is betaald parkeren, met (nagenoeg) voor de deur parkeergelegenheid.

Psychotherapie is samenwerken. Samen in gesprek met belangrijke anderen in je leven. En in gesprek samenwerken met mij als uw psychotherapeut. Samen kom je verder.